Ekosysteemipalvelut ovat luonnon ihmiselle tarjoamia hyötyjä, jotka ovat edellytyksenä ihmisen ja yhteiskuntien hyvinvoinnille. Osa hyödyistä on suoria ja aineellisina helposti tunnistettavissa, mutta myös epäsuorat ja aineettomat ekosysteemipalvelut ovat meille hyvin tärkeitä.


Yleistä

Ekosysteemipalvelut luokitellaan yleisesti käytetyn CICES-luokitusjärjestelmän (Common International Classification of Ecosystem Services) mukaan kolmeen eri kategoriaan: säätely- ja ylläpitopalveluihin, tuotantopalveluihin ja kulttuuripalveluihin.

Ekosysteemipalveluiden tunnistamisella pyritään saamaan hyödyt tai niihin kohdistuvat riskitekijät paremmin sisällytettyä kaupunkisuunnitteluun, päätöksentekoon sekä rakentamisen ja käytön prosesseihin. Esimerkiksi kaupunkirakenteen tiivistyessä luonnon tarjoamat mahdollisuudet henkisen tai fyysisen hyvinvoinnin ylläpitoon, ilmasto säätelyyn tai tulvien tasaamiseen heikkenee.

Mikäli näitä ja prosesseja tai niiden arvoa ei tunnisteta, heikennetään paitsi asukkaiden elämänlaatua, myös ekologisten prosessien toimivuutta. Toisaalta ekologisten prosessien ja verkostojen toiminnan turvaaminen on varmin tapa luonnon tuottamien hyötyjen turvaamiseksi. Oikeilla toimenpiteillä ekosysteemipalveluiden tarjontaa voidaan tukea, ylläpitää ja jopa lisätä.

Säätelypalvelut

Luonnossa olevien rakenteiden ja prosessien tuottamien ekosysteemipalveluiden mittaaminen tai analysointi ei ole yksiselitteistä eikä yleispätevää, kaikkialle soveltuvaa menetelmää ei ole olemassa. Vihreän infrastruktuurin auditointi –menetelmä perustuu tieteelliseen tutkimustietoon ja jää osittain teoreettiseksi tarkasteluksi.

Ekosysteemipalvelut voivat olla aineellisia tai aineettomia, niillä voi olla jo vakiintuneet markkinat tai ne voidaan luokitella julkishyödykkeiksi. Osalle tuotetuista ekosysteemipalveluista voidaan osoittaa numeerinen arvo tai tunnistaa niiden terveydellisiä, taloudellisia, sosiaalisia ja itseisarvoja.

Haaste on, että monet ekosysteemipalvelut ovat ilmaiseksi hyödynnettävissä, eikä niitä sen takia huomioida taloudellisissa laskelmissa tai investointipäätöksissä. Vihreän infrastruktuurin auditoinnin merkittävin tavoite onkin tuoda näkyviin ekosysteemipalveluiden meille tuottama hyöty.

meet the team säätely

Säätely- ja ylläpitopalvelut

Säätelypalvelut ylläpitävät elämää maapallolla säätelemällä olosuhteet sille suotuisiksi. Säätelypalveluille ominaista on niiden huomaamattomuus silloin kun ne toimivat hyvin. Ne kuitenkin kattavat myös ekosysteemien toiminnan kannalta välttämättömiä prosesseja ja luovat perustan muille ekosysteemipalveluille. Tämän vuoksi säätelyn toimimattomuudella on usein vakavia seurauksia.

Vesivirtojen säätely tapahtuu maaperässä.

Pienilmastoja säätelevät ekosysteemit vähentävät muun muassa ilmavirtauksia (tuulisuutta) ja paahteisuutta (varjostaminen).

Hiilen kierron säätelyyn liittyy hiilen sitomista ja vapauttamista.

Eroosion kontrollia edistävät muun muassa luonnontilainen maaperä ja kasvipeite.

Laadukkaan maaperän muodostuminen on kasvien kasvun edellytys.

Haitta-aineiden biopuhdistus tapahtuu maaperässä.

Luonto ylläpitää habitaatteja eli elinympäristöjä.

Luonnon monimuotoisuus ja myös ihmiset ovat riippuvaisia pölytyksestä ja polyttäjähyönteisistä.

Ilman laatua säätelevät ilmiöt ja prosessit poistavat esimerkiksi saasteita ilmakehästä.

Erilaiset ekosysteemit lieventävät ympäristöhaittoja, kuten hajuja, melua tai visuaalisia haittavaikutuksia.

Biologiseksi kontrolliksi kutsutaan luonnon omaa sairauksien ja vieraslajien leviämisen kontrollia.

tuotanto

Tuotantopalvelut

Tuotantopalveluiksi kutsutaan luonnon ihmiselle tarjoamia aineellisia hyödykkeitä, joista on merkittävää hyötyä taloudelle. Tuotantopalveluihin kuuluvat muun muassa maataloudesta ja metsistä saatava ruoka, puutavara, riista, marjat, sienet ja muut keräilytuotteet sekä biomassaan perustuvat energianlähteet.

Ravinnoksi lasketaan niin viljelty kuin luonnonvarainen ravinto.

Puhdas vesi muodostuu toimivan veden kierron tuloksena

Geneettisen aineksen käyttöarvo voi olla tulevaisuudessa suuri, mutta sen taloudellista merkitystä on vaikea arvioida.

Bioenergia on eloperäisestä aineksesta peräisin olevaa energiaa.

Biologiset materiaalit ovat luonnosta saatavia, usein raaka-aineina käytettäviä tuotteita.

kulttuuri

Kulttuuripalvelut

Kulttuuriset ekosysteemipalvelut ovat luonnon tarjoamia aineettomia, henkisiä ja hengellisiä hyötyjä, joista kulttuuri, matkailu, taide ja esimerkiksi luonnontieteiden opetus ammentavat.

Luontomatkailu perustuu luonnossa koettavien elämyksien etsimiseen ja tarjoamiseen.

Kulttuurisesti arvokkaita kohteita ovat muun muassa pyhinä pidetyt luonnon omat elementit sekä ihmisten omat rakennelmat.

Esteettiset kokemukset luonnossa ovat vaikuttaneet suomalaiseen kulttuuriperintöön ja taiteeseen aina muinaisista ajoista nykypäivään asti.

Tiede, opetus ja koulutus ammentavat luonnosta ja sen monimuotoisuudesta.