Case: Kukkula


Jyväskylän Kukkumäkeen rakennetaan parhaillaan uutta keskussairaalaa. Vanhan sairaalan ympäristöä kehitetään samalla moderniksi osaamiskeskukseksi, jossa yhdistyy tutkimustoiminta, hyvinvointipalvelut ja asuminen. Auditoinnin tavoitteena oli arvioida maankäytön muutoksen vaikutuksia ekosysteemipalveluiden tarjontaan.

Kukkulan alueen viherrakenteesta tunnistettiin nykyisellään neljä erilaista vihreän infrastruktuurin elementtiä sekä merkittävimmät ekosysteemipalveluiden tuottamat hyödyt, joihin muutos vihreän infrastruktuurin elementeissä vaikuttaa positiivisesti tai negatiivisesti. Tarkastellut hyödyt olivat hyvinvointi, veden kierron säätely, elinympäristöt, ilmanlaatu ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

\\

Tarkastellut hyödyt olivat hyvinvointi, veden kierron säätely, elinympäristöt, ilmanlaatu ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

\\

Kukkulan alueella auditoinnin kautta saatiin kuva siitä, mitä ekosysteemipalveluita alue nykyisellään tuottaa ja millainen vaikutus maankäytön muutoksilla on. Todettiin, että maankäytön kehittäminen alueella ei vaikuta merkittävästi vihreän infrastruktuurin elementtien yhteenlaskettuun pinta-alaan, mutta muodostuvia ekosysteemipalveluita tarkastelemalla voidaan huomata, että etenkin elinympäristöiden tarjontaan, hyvinvointiin ja veden kierron säätelyyn liittyvät hyödyt heikkenevät. Maankäyttösuunnitelman pohjalle laadittiin kolme erilaista, hulevesien hallintaan pohjautuvaa skenaariosuunnitelmaa, joiden pohjalta tarkastelualueelle ehdotettiin uusia vihreän infrastruktuurin elementtejä, kuten viherkattoja ja katuviherrakenteita. Eri skenaarioiden vaikutukset ekosysteemipalveluiden tuottamiin hyötyihin arvioitiin ja tämän tarkastelun pohjalta pystyttiin edelleen antamaan kehittämisehdotuksia maankäytön suunnitteluun.

Kohteessa testattiin paikkatietopohjaista vihreän infrastruktuurin auditointia. Aiemmin ekosysteemipalveluiden muodostumista on tarkasteltu paikkatietoanalyysinä esimerkiksi SYKEn laatimassa Uudenmaan maakuntakaavan ekosysteemi- ja viherrakenneselvityksessä sekä Espoon ja Vantaan kaupungin ekosysteemipalveluselvityksissä. Näissä paikkatietoanalyyseissä on luotu teemakarttoja, jotka osoittavat, missä eri ekosysteemipalvelut fyysisesti tarkastelualueella muodostuvat. Vihreän infrastruktuurin auditoinnissa asiaa lähestytään toisesta suunnasta eli kartoitetaan eri elementit ja liitetään niihin ekosysteemipalvelutietoa. Näin voidaan nähdä, miten muutos vihreän infrastruktuurin elementeissä esimerkiksi maankäytön kehittämisen kautta vaikuttaa tuotettuihin hyötyihin. Edelleen esimerkiksi kaavaehdotuksen vaikutuksia voitaisiin tarkastella omassa paikkatietosovelluksessa. Kukkulan pilotointi kuitenkin osoitti, että tarkastelualueen laajuus on merkitsevä. Rakennetun ympäristön asemakaavatasoinen vihreän infrastruktuurin auditointiin paikkatietoanalyysi on liian epätarkka ja se hävittää tietoa. Kukkulan kohteessa parempi tulos saavutettiin ilmakuvatarkastelulla. Menetelmää tulisi kuitenkin jatkossa testata laajempaan osayleiskaavatasoiseen maankäytön suunnitteluun.

Tutustu Kukkulan auditoinnista laadittuun raporttiin.